Zagreb, 
knjigovodstvene usluge

Knjigovodstvene usluge i usluge poslovnog savjetovanja koje vam možemo pružiti...

Za poduzeća:

Knjigovodstvene usluge

 • Ustrojavanje i vođenje poslovnih knjiga: dnevnika, glavne knjige, knjige glavne blagajne, knjige ulaznih računa i knjige izlaznih računa

 • Ustrojavanje i vođenje evidencija: nematerijalne i materijalne dugotrajne imovine, materijala, rezervnih dijelova i druge vrste sitne imovine, salda konti dobavljača, salda konti kupaca, analitike plaća radnika, poreznih kartica radnika, zaliha u maloprodaji, podataka za zalihe u veleprodaji, sve propisane porezne evidencije

 • Druge knjigovodstvene usluge: izrada prijedloga kontnog plana za poduzetnika, kontiranje svih knjigovodstvenih dokumenata, izrada odgovarajućih temeljnica za knjiženje, obavljanje svih knjiženja, ostali knjigovodstveni poslovi po potrebi

Druge računovodstvene usluge

 • Obračuni i pripreme za realizaciju propisanih akontacija

 • Cjeloviti obračuni plaća radnika i eventualnih naknada, s pripadajućim doprinosima i porezima, uz sastavljanje propisanih izvještaja

 • Obračun amortizacije

 • Druge potrebne pripreme za izradu temeljnih financijskih izvještaja i godišnjih izvještaja Financijskoj agenciji

 • Sastavljanje temeljnih financijskih izvještaja: bilance, računa, dobiti i gubitaka, novčanog toka (cash-flow) i bilješki uz financijske izvještaje

 • Izrada obračuna troškova prijevoza na posao i s posla, terenskih dodataka, naknada za godišnji odmor i drugih primanja radnika

 • Cjeloviti obračuni ugovora o djelu, autorskih ugovora i sl. vanjskih suradnika poslovno savjetovanje i izrada poreznih prijava

Poslovno savjetovanje i izrada poreznih prijava

 • Savjetovanje poduzetnika u vezi poreznih pitanja i davanja uputa za optimalna rješenja u pojedinim slučajevima

 • Priprema i izrada propisanih poreznih obračuna i godišnjih poreznih prijava – za porez na dodanu vrijednost, posebne poreze, porez na dohodak, porez na dobit

 • Sudjelovanje u zastupanju poduzetnika pred nadležnim organima Ministarstva financija Republike Hrvatske, pomoć pri izradi prigovora i potrebnih obrazloženja, dopunskih izvještaja i slično

Posebni plansko-analitički poslovi

 • Sastavljanje mjesečnog obračuna rezultata poslovanja prema zajednički utvrđenoj metodologiji, koji će prije njen primjene verificirati poduzetnik i računovodstveni servis

 • Izrada svih potrebnih izvještaja za poslovne banke i Financijsku agenciju

 • Izrada svih potrebnih izvještaja za Poreznu upravu (ID, IDD…itd.)

Za obrte i samostalna zanimanja:

Knjigovodstvene usluge

 • ustroj i vođenje temeljnih poslovnih knjiga sukladno Zakonu o računovodstvu / Zakonu o porezu na dohodak

 • ustroj i vođenje pomoćnih poslovnih knjiga i poreznih evidencija i to: knjiga blagajne, knjige URA i IRA, analitičko knjigovodstvo dugotrajne materijalne imovine, materijalno knjigovodstvo, salda-konti dobavljača i kupaca, robno knjigovodstvo, analitika plaća zaposlenih

 • obračun amortizacije i druge potrebne obračune i radnje za izradu financijskih izvještaja i izvještaja Državnom uredu za statistiku u propisanim rokovima

 • obračun i pripreme za realizaciju propisanih akontacija doprinosa, članarina i sličnih davanja u propisanim rokovima

 • Usluge obračuna plaća, troškova vezanih uz prijevoz, terenski dodatak, dnevnice i sl., te obračun autorskih ugovora, ugovora o djelu za vanjske suradnike i vođenje evidencija vezanih uz obradu primanja

 • obračun plaća:
  • obračun plaća, premija (bonusa) odnosno dodataka na plaću
  • naknada, refundacija naknada i ostalih primanja koja imaju obilježje dohotka od nesamostalnog rada
  • izrada isplatne liste i naloga za doznake u korist računa djelatnika, kao i naloga za doznake koje se odnose na poreze i doprinose iz i na primanja
  • otvaranje i redovito vođenje porezne kartice za svakog djelatnika, te po proteku godine predavanje svakom djelatniku za kojeg se vodi obračun plaća

 • obračun dnevnica, terenskog dodatka, troškova prijevoza i sl. prema nalozima poduzetnika

 • obračun autorskih honorara, naknada po ugovorima odjelu i ugovorima student-servisa, naknada članovima upravnih / nadzornih odbora – prema nalozima poduzetnika

Usluge vođenja poreznih evidencija, poreznih prijava i poslovno savjetovanje

 • priprema i izrada godišnje prijave poreza na dohodak

 • Poslovno savjetovanje o mogućim rješenjima vezanim uz porez na dohodak, te posebne poreze

 • sudjelovanje zajedno s ovlaštenim predstavnikom poduzetnika pred nadležnim poreznim i financijskim tijelima, kada je to potrebno u svrhu tumačenja i obrazloženja proizašlih iz usluga koje izvršitelj pruža poduzetniku temeljem ovog ugovora, kao i stručno savjetovanje pri izradi pravnih lijekova, dopunskih izvještaja, podnesaka i slično

Za više informacija i da saznate kako brzo i jednostavno izabrati pouzdani knjigovodstveni servis, čak i ako ga birate po prvi puta ili ako niste zadovoljni sadašnjim...kliknite na slijedeći link:

 
 
Knjigovodstvene usluge Zagreb
Copyright ©2005 Lotesa d.o.o. za knjigovodstvene usluge. Sva prava pridržana.